Mạch Echo Reverb DSP
Âm thanh stereo, hỗ trợ chống hú, không nhiễu ù xì.

electronics store demo.zip

File size: 3.26 MB

View count: 7

Wait for Download

Top Dưới