Mạch Echo Reverb DSP
Âm thanh stereo, hỗ trợ chống hú, không nhiễu ù xì.

woodstock-v1.9.9.7.zip

File size: 1.7 MB

View count: 7

Wait for Download

Top Dưới