App Altium Designer 19.1.7 Build 138 Full

hoangnhanpro

Hoàng Nhân Pro
Thành viên BQT
Altium Designer 19.1.7 Full.png


Not use Altium Designer 20.0.10 Build 225, It have some bugs.
Không nên sử dụng bản Altium Designer 20.0.10 Build 225, nó có 1 vài lỗi.


Altium Designer 19 Là một trong những phần mềm vẽ mạch điện tử cao cấp với nhiều tính năng ưu việt. Rất dễ cài đặt và dễ sử dụng. Phiên bản mới nhất hiện tại là Altium Designer 19.1.7 Build 138 (cập nhật 09/2019 ).


Altium Designer 19 is one of the advanced drawing circuit software with many advanced features. Very easy to install and easy to use. The latest version is Altium Designer 19.1.7 Build 138 (updated 09/2019 ).

The Altium Designer program is an ECAD electronic design software package (EDA) called Electronic Design Automation, which is used for Printed Circuit Board or PCBs as well as programmable digital integrated circuits (FPGA stands for Field-Programmable Gate Array) Is used. The software was introduced in 1985 by Protel Designer for DOS, and two years later Protel Schematic software was released as a schematic design and editing component; after the release of the Protel DXP, the name was changed to the current version.

Hiệu năng cao tạo nên sự đơn giản là điều mà Altium mang đến trong Altium Designer 19. Với yêu cầu xử lý quá lớn với những design phức tạp, nền tảng xây dựng phần mềm 32 bit không thể tận dụng được hiệu năng của những bộ máy tính hiện nay. Altium designer 19 là một nâng câp lớn nhất từ trước đến nay của Altium dành cho đứa con Altium Designer của mình.

Version 19.1.7
Build: 138 Date: 30 August 2019

PCB
30060 Added support for SOLIDWORKS19 part files (*.SldPrt) (BC:11553).
32108 Fixed an issue where it was not possible to place inner-layer stacked uVias if there was a component pad present in that location on a surface layer.
33390 Fixed an issue where a catastrophic failure would sometimes occur when cancelling the command during interactive routing, on a partially routed net (BC:11428).
33498 Fixed an issue in the Layer Stack Manager that caused an invalid format message when using values that are smaller than 1oz.
Draftsman
31482 Fixed an issue where mirrored Back Drills were not drawn on the Layer Stack Legend.
32638 Fixed issue where View boundary snapping guides were not functioning when a View was being moved on the sheet (BC:11276).
33819 Fixed an issue where the Import changes from PCB process would become very slow if the design includes components placed from an installed DbLib or SvnDbLib (BC:9443).
Components Panel
32089 Fixed an issue in the Components panel, where real-time in-grid searching failed (option is enabled in the Advanced Settings dialog).
32966 Added support for searching with wildcards in the Components panel.
33713 Added the ability to edit a footprint when the SCHLIB has a valid and linked footprint.
33717 Improved the sorting priority of search results in the Components panel.
Data Management
31843 Fixed an issue where an OutputJob named using a certain naming scheme would result in the Project Releaser not generating all output files for some variants.
33860 Fixed an issue where changing a DbLib component (from a multi-table database) via the ellipsis button in the Design Item ID field would retain the table number of the previous component, resulting in the wrong component being selected.
33999 Fixed an issue where the rank assigned to a Part Choice was not being recognized by the BOM Status feature in ActiveBOM.
Altium Designer 18 Full - 2.jpg


Hướng dẫn Crack (how to crack)
1. Ngắt mạng và Cài đặt Altium Designer 19 (x64).
2. Sao chép file "shfolder.dll" vào thư mục cài đặt chương trình (chứa file X2.EXE). Thường ở: C:\Program Files\Altium\AD19\
3. Chạy ứng dụng vào Help -> About -> License Management, Chọn Add Standalone License File -> và chọn đến các giấy phép trong thư mục Crack/Licenses.
4. Nếu máy có tường lửa. dùng nó chặn Altium kết nối mạng cho an toàn (tùy chọn thêm)
******
1. Disconnect Network and Install Altium Designer 19 (x64).
2. Copy the "shfolder.dll" file to the program installation directory (containing the X2.EXE file). Usually in C:\Program Files\Altium\AD19\
3. Run the application in Help -> About -> License Management, select Add Standalone License File -> and select the license in the Crack / Licenses folder.
4. If the your computer has a firewall. Use it to block Altium for secure network connections (optional).

Các phím tắt cơ bản:
1. Thiết kế mạch nguyên lý
+ A - L: Căn chỉnh linh kiện theo hàng dọc​
+ A - T: Căn chỉnh linh kiện theo hàng ngang​
+ A - H: Căn chỉnh linh kiện cách đều theo hàng ngang​
+ A - V: Căn chỉnh linh kiện cách đều theo hàng dọc​
+ Ctrl + Click và kéo: Di chuyển cả linh kiện và đường mạch​
+ D - B: Lấy linh kiện trong thư viện​
+ D - O: Thay đổi thông số bản vẽ​
+ P - B: Vẽ đường bus​
+ P - N: Đặt tên cho đường dây​
+ P - O: Lấy GND​
+ P - T: Thêm text​
+ P - W: Đi dây linh kiện​
+ Space (Shift + Space): Xoay linh kiện​
+ Shift + Click và kéo: Copy linh kiện​
+ T - N: Đặt tên tự động cho linh kiện​
+ T - S: Chọn linh kiện trong mạch in từ mạch nguyên lý​
+ T - W: Tạo linh kiện mới​
+ TAB: Thay đổi các thông số của mạch​

2. Thiết kế mạch in
+ A - A: Đi dây tự động​
+ Ctrl + M: Đo kích thước​
+ Ctrl + Shift + Lăn chuột: chuyển lớp​
+ D - O: Chỉnh thông số của mạch.​
+ D - R: Thay đổi các luật cho bản vẽ (kích thước đường dây, lỗ via, khoảng cách các linh kiện,...)​
+ D - S - R: Định lại kích thước bo mạch​
+ D - T - A: Hiển thị hết tất cả các lớp​
+ D - T - S: Hiển thị các lớp tín hiệu (Top - Bottom - Multi)​
+ L: Khi đang di chuyển linh kiện lật linh kiện giữa lớp Top và Bottom (Bottom và Top)​
+ P - T: Đi dây bằng tay​
+ P - V: Lấy lỗ via​
+ P - G: phủ đồng​
+ P - L: Định kích thước cho mạch (Keep Out Layer)​
+ P - R: Vẽ đường mạch theo ý muốn​
+ Q (Ctrl + Q): Thay đổi đơn vị (mm <-> mil)​
+ Shift + R: Thay đổi các chế độ đi dây (Cắt - Không cho cắt - Đẩy dây)​
+ Shift + S: Chỉ cho phép hiện 1 lớp đang chọn (các lớp còn lại được ẩn)​
+ Shift + Space: Thay đổi các chế độ đường dây (Tự do - Theo luật - Vuông 90 độ - Cong)​
+ TAB: Hiện cửa sổ thay đổi thông tin khi đang thao tác.​
+ T - U - A: Xóa tất cả các đường mạch​
+ T - E: Bo tròn đường dây chân linh kiện​
+ V - B: Xoay bản vẽ 180 độ​
+ V - F: Hiển thị toàn bộ bản vẽ​
Download Altium Designer 18.1.9 build 240 - Full:
mega.nz

Download Altium Designer 19.0.15 Build 446:
drive.google.com

Download Altium Designer 19.1.7 Build 138:
drive.google.com

(Tải cả 3 part của file nén về để chung 1 vị trí và giải nén file ***.part1.rar)
Password giải nén (Password UnRAR): hoangnhanpro

Hướng dẫn xuất File Gerber từ phần mềm Altium Designer 18
 
Sửa lần cuối:
Top Dưới