Add-on Change Content Owner - Xenforo 2 2.0.12

hoangnhanpro

Hoàng Nhân Pro
Thành viên BQT
Mạch Echo Reverb DSP
Âm thanh stereo, hỗ trợ chống hú, không nhiễu ù xì.
Change Content Owner - Xenforo 2.png


Permission Changes
XenForo:
  • Can change thread
  • Can change post author
  • Can change profile post author
XenForo Media Gallery:
  • Can change media owner
  • Can change album owner
  • Can change comment author
Feature requests
I'm open to both feature requests or any suggestions.

Change Content Owner xenforo 2.png
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Top Dưới