System Chew WGA v0.9 | Công Cụ Crack Windows 7

chew-wga-v0.9.jpg


Chew WGA v0.9 là công cụ hoàn hảo để crack bản quyền Windows 7, thành công 100%.
Chew WGA v0.9 is the perfect tool to crack Windows 7 license, 100% successful.


Chỉ áp dụng cho windows 7
Chạy Chew WGA v0.9 với quyền Admin, Nhấn vào nút Apply và đợi nó chạy xong, sau đó khởi động lại máy là hoàn tất. Nếu đã cài Chew WGA và trong quá trình sử dụng do cập nhật Windows nên bị mất bản quyền. Bạn chạy lại file Chew WGA v0.9, chọn nút Revertl rồi khởi động lại máy. Và cài đặt lại chương trình 1 lần nữa.

Only applicable for windows 7
Run Chew WGA v0.9 with Admin privileges, Click the Apply button and wait for it to finish, then reboot the computer is complete. If Chew WGA has been installed and is in use due to Windows update, the license will be lost. Rerun the Chew WGA v0.9 file, select the Revertl button, and then restart the computer. And reinstall the program again.

Mật Khẩu Giải Nén (Password UnZip): hoangnhanpro

View more:
Office 2013 - 2019 C2R Install Full Active v6.7 - No Virus
KMSpico 10.2.0 | Crack All Windows & Office
Kaspersky - Reset Trial
Windows 7 Home Premium x86 English_x17-58996 | ISO Download
 

Đính kèm

  • ChewWGA 09.zip
    8.7 MB · Lượt xem: 145,806
Sửa lần cuối:
Top Dưới