Add-on [HNP Add-ons] - Lite All In One Tool for Xenforo 2 1.0.0

HNP-Addons-Xenforo-2.jpg


HNP Add-ons là 1 tiện ích bổ sung đa năng dành cho Xenforo 2, với thiết kế tối ưu, nhiều tính năng, dễ dàng sử dụng và hỗ trợ tốt cho SEO, tương thích tốt với xenforo 2.2
Các chức năng chính: Thống kê bài viết, Tìm kiếm bài viết liên quan, Thêm trang chuyển hướng, Thêm Watermark, Cập nhật tập tin, Tối ưu bài viết cho SEO,...

HNP Add-ons is a premium add-on for Xenforo 2, with optimized design, multi-function, easy to use and optimized for SEO, compatible with xenforo 2.2
Main features: Thread Statistics, Search for related thread, Add redirect pages, Add Watermark, Attachments update, Optimize thread for SEO,...

* Giao Diện Cài Đặt - Configuration Interface *

hnp-addons-basic-setting.png


* Các Tính Năng - All Features *
1. Forum Statistic:

Thống kê tại trang chủ diễn đàn: Bài viết mới nhất, Bài viết xem nhiều, Bài viết nổi bật, Chuyên mục tùy chỉnh.
Display stats at home forum page: Latest thread & posts, Most viewed thread, Sticked thread, Custom forum.

2. Thread Statistic:
Thống kê tại trang bài viết: Bài viết liên quan, Bài viết xem nhiều cùng chuyên mục.
Display stats at thread view page: Related thread, Most viewed thread same forum.

3. Search Thread:
Hiển thị các bài viết liên quan khi tạo một chủ đề mới hoặc tìm kiếm một từ khóa.
Display related thread when create a new thread or search a keyword.

4. Search Not Found:
Hiển thị các đề xuất bài viết liên quan nếu trang bài viết, tập tin truy cập không tồn tại.
Display related thread when thread page or attachments link not exits.

5. Mod Thread View:
Tối ưu hóa cho SEO: Tự động tạo thẻ og:image, tạo cover image từ thumb og:image, Tối ưu thẻ description và tiêu đề bài viết.
Optimized for SEO: Automatically generate og: image tag, generate cover image from thumb og:image, Optimize the description tag and thread title.

6. Add Suffix Thread:
Thêm hậu tố (suffix) vào tiêu đề bài viết.
Add suffix for thread title.

7. Add Redirect Page:
Thêm chuyển hướng trang nâng cao cho tập tin, liên kết bên ngoài: Thêm yêu cầu xác nhận captcha với khách, Thêm tiền tố (prefix) vào tập tin, Phát hiện trình chặn quảng cáo Google, Thời gian đếm ngược chuyển hướng trang, Hiển thị các tập tin liên quan.
Add advanced page redirects for attachments, external links: Add captcha confirmation with guest, Add prefix for attachments, Google Ad blocker detected, Countdown time for redirect page, Show related attachments.

8. Advertising:
Tối ưu quảng cáo: Thêm quảng cáo vào bài viết và trang chuyển hướng.
Advertising optimization: Add ads to theard view and redirect page.

9. Up Top Thread:
Chức năng Up Top các chủ đề đã đăng cũ hơn 24 giờ
Function Up Top posted threads older than 24 hours

10. Node Icon:
Thêm icon cho mỗi chuyên mục diễn đàn.
Add icon for each forum node.

11. Zip Attachment Copyright
Thêm Comment và Copyright.txt vào tập tin Zip.
Add Comment and Copyright.txt to Zip attachment.

12. Image Watermark
Thêm đóng dấu vào tập tin hình ảnh.
Add Watermark to Image attachment.

13. Attachments Update
Cập nhật các tập tin trong bài viết chính mà không thay đổi id tập tin.
Update attachments in first posts without changing attachment id.

14. Activity Summary Last Update
Thêm tóm tắt hoạt động: Cập nhật mới (sắp xếp dựa trên thời gian sửa bài viết đầu tiên của mỗi chủ đề)
Add activity summary: Last update (sort based on first post edit time of each thread)

15. Cache Support
Tích hợp cache giúp tăng hiệu năng của addon.
Cache support helps to increase addon performance.

16. Extra Mod:
Chuyển URL Tiếng Việt Có Dấu Thành Không Dấu, Chuyển hướng các URL trong bài viết trên hồ sơ và giới thiệu thành viên và nhiều thứ khác...
Convert Vietnamese URL, Redirect URLs in posts on profile and about member and more...

Donate me to get it.
hoangnhanpro.com@gmail.com

(Email me to get more information)
 
Top Dưới