Add-on [HNP Add-ons] - Lite All In One Tool for Xenforo 2 1.0.0

HNP-Add-ons-Lite-All-In-One-Tool-for-Xenforo-2.jpg


 • HNP Add-ons là 1 tiện ích bổ sung cao cấp dành cho diễn đàn Xenforo 2
 • Thiết kế tối ưu - Đa năng - Dễ dàng sử dụng - Hỗ trợ tốt cho SEO
 • Tương thích tốt với xenforo 2.2

 • HNP Add-ons is a premium add-on for the Xenforo 2 forum
 • Lightweight - Versatile - Easy to Use - SEO Optimization
 • Compatible with xenforo 2.2
* Giao Diện Cài Đặt - Configuration Interface *

hnp-add-ons-setting-1.jpg


hnp-add-ons-setting-2.jpg


hnp-add-ons-setting-3.jpg


hnp-add-ons-setting-4.jpg


hnp-add-ons-setting-5.jpg


* Các Tính Năng Chính - Main Features *
1. Forum Statistic:

Thống kê tại trang chủ diễn đàn:
 • Bài viết mới nhất
 • Bài viết xem nhiều
 • Chuyên mục tùy chỉnh
 • Bài viết nổi bật
Display stats at home forum page:
 • Latest thread & posts
 • Most viewed thread
 • Custom forum
 • Stick thread
2. Thread Statistic:
Thống kê tại trang bài viết:
 • Bài viết liên quan.
 • Bài viết xem nhiều cùng chuyên mục.
Display stats at thread view page:
 • Related thread
 • Most viewed thread same forum
3. Search When Create Thread:
Hiển thị các bài viết liên quan khi tạo một chủ đề mới.
Display related thread when create a new thread.

4. Search When Not Found Theard:
Hiển thị các đề xuất bài viết liên quan nếu trang bài viết, tập tin truy cập không tồn tại.
Display related thread when thread page or attachments link not found.

5. Mod Thread View:
Tối ưu hóa cho SEO:
 • Tự động tạo thẻ og:image, tạo cover image từ thumb og:image
 • Tối ưu thẻ description và tiêu đề bài viết
Optimized for SEO:
 • Automatically generate og: image tag, generate cover image from thumb og:image
 • Optimize the description tag and threadtitle
6. Add Suffix Thread:
Thêm hậu tố (suffix) vào tiêu đề bài viết
Add suffix for thread title

7. Add Redirect Page:
Thêm chuyển hướng trang nâng cao:
 • Thêm trang chuyển hướng cho tập tin, liên kết bên ngoài
 • Thêm yêu cầu xác nhận captcha
 • Thêm tiền tố (prefix) vào tập tin
 • Phát hiện trình chặn quảng cáo
 • Thời gian đếm ngược chuyển hướng trang
 • Hiển thị các tập tin liên quan
Add advanced page redirects:
 • Add redirect page for attachments, external links
 • Add captcha confirmation request
 • Add prefix for attachments
 • Ad blocker detected
 • Countdown time for redirect page
 • Show related files
8. Advertising:
Tối ưu quảng cáo:
 • Thêm quảng cáo vào bài viết
 • Tự động tối ưu kích thước quảng cáo Google AdSense
Advertising optimization:
 • Add ads to theard view and redirect page
 • Auto responsive Google AdSense
9. Up Top Thread:
Chức năng Up Top các chủ đề đã đăng cũ hơn 24 giờ
Function Up Top posted threads older than 24 hours

10. Node Icon:
Thêm icon cho mỗi chuyên mục diễn đàn.
Add icon for each forum node.

11. Google News Sitemap:
Thêm google news sitemap tại domain/news.xml.
Add google news sitemap at domain/news.xml.

12. Activity Summary Last Update
Thêm tóm tắt hoạt động: Cập nhật mới (sắp xếp dựa trên thời gian sửa bài viết đầu tiên của mỗi chủ đề)
Add activity summary: Last update (sort based on first post edit time of each thread)

13.Extra Mod:
Chuyển URL Tiếng Việt Có Dấu Thành Không Dấu.
Chuyển hướng các URL trong bài viết trên hồ sơ và giới thiệu thành viên.
Chỉnh sửa 1 vài hiệu ứng CSS.

Sponsor me to get it.
hoangnhanpro.com@gmail.com
 
Sửa lần cuối:
Top Dưới