System Office 2013 - 2019 C2R Install Full Active v6.7 - No Virus

hoangnhanpro

Hoàng Nhân Pro
Thành viên BQT
Office 2013-2019 Install Full Active-1.png


Đây là phần mềm giúp bạn cài đặt và kích hoạt bản quyền các phiên bản Office từ 2013 đến 2019, rất dễ dàng và nhanh chóng, không chứa virus - test với Windows Security.
This is the software that helps you install and activate the copyright of Office versions from 2013 to 2019, it is easy and fast, does not contain viruses - test with Windows Security.


OInstall check virus.png


Chương trình này được thiết kế để cài đặt và kích hoạt Microsoft Office trực tuyến. Bạn cũng có thể tạo cài đặt tùy chỉnh của Office ngoại tuyến để sử dụng sau này.
This program designed for on-line installation and activation Microsoft Office 2013/2019 C2R. You also can create custom installation of Office off-line for using later.Office 2013-2019 Install Full Active-2.png


Office 2013-2019 Install Full Active-3.png


Hướng Dẫn:
 1. Gỡ cài đặt Office đang có trên máy tính bằng (Control panel) "Add or remove Programs".
 2. Chạy file "OInstall.exe" với quyền "Admin"
 3. Chọn dòng "Force Remove Office" và khởi động lại máy.
 4. Chạy lại file "OInstall.exe" với quyền "Admin" và chọn Office bạn muốn cài đặt sau đó nhấn "Install Office.
 5. Sau khi cài đặt hoàn tất. Vào tab "Utilities" và nhấn chọn "Office RETAIL => VL".
 6. Đợi chuyển đổi hoàn tất nhấn tiếp vào "Activate Office".
 7. Đợi chương trình kích hoạt, nếu lỗi thử khởi động lại máy và kích hoạt lại.
How to use the program:
 1. Uninstall Office via (Control panel) applet "Add or remove Programs".
 2. Run "OInstall.exe" with "Admin"
 3. Uninstall Office using the "Force Remove Office" and restart your computer.
 4. Choose Office you want and Install by clicking the "Install Office" button.
 5. Wait done setup. Go to "Utilities" tab and do the conversion "Office RETAIL => VL".
 6. Then click "Activate Office" button.
 7. Done
Giấy phép của KMS cho Office 2019 chỉ có hiệu lực trong 180 ngày, nhưng nó sẽ được gia hạn tự động nên bạn không cần phải lo lắng.
KMS's license for Office 2019 is only valid for 180 days, but it will be renewed automatically so you don't need to worry.

Cách kiểm tra bản quyền Office:

 • Vào thư mục Program Files\Microsoft Office\Office16 hoặc Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16.
 • Bạn sẽ thấy file ospp.vbs, Nhấn tổ hợp Shift và Chuột phải chọn Open Cmd... hoặc Open Powershell...
 • Chạy dòng lệnh sau: cscript ospp.vbs /dstatus
 • Và xem kết quả. Nếu báo lỗi thì Office không có bản quyền.

How to check Office copyright:
 • Go to Program Files\Microsoft Office\Office16 or Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16.
 • You will see the ospp.vbs file, Press the Shift and Right Mouse, then select Open Cmd... or Open Powershell...
 • Run the following command: cscript ospp.vbs /dstatus
 • And see the results. If an error occurs, Office is not copyrighted.

kms office 2019.png


Password: hoangnhanpro
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Top Dưới