Tối Ưu XAMPP trên Windows - Improve XAMPP Performance

Improve-XAMPP-Performance.jpg

XAMPP là chương trình tạo web server được ứng dụng trên các hệ điều hành Linux, MacOS, Windows. XAMPP hoàn toàn miễn phí, dễ cài đặt và có chứa MariaDB, PHP và Perl.
Tải về miễn phí tại:
www.apachefriends.org

Các bước cài đặt cũng khá đơn giản, bạn hoàn toàn có thể tự làm chủ được.
Mặt định, XAMPP được cấu hình để chạy với hiệu năng khá kém, làm ảnh hưởng đến việc thực thi mã nguồn php của chúng ta.
Do đó, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình lại 1 vài thông số để giúp XAMPP chạy nhanh hơn.


Trước khi thực hiện hãy tắt tất cả các module của XAMPP.
Mở XAPP Control Panel -> Chọn Stop tất cả các Module
Improve-XAMPP-Performance-2.jpg


Phần 1: Cấu hình php.ini
Mở XAPP Control Panel -> Tại mục Apache -> Chọn Config -> Chọn PHP (php.ini) -> Tập tin php.ini sẽ được mở ra.
Tìm và thay thế các thông số cài đặt sau:
Mã:
zlib.output_compression=On
zlib.output_compression_level = -1
realpath_cache_size = 16M
memory_limit=1024M
post_max_size=100M
upload_max_filesize=100M
opcache.enable=1
opcache.enable_cli=1
opcache.memory_consumption=128
opcache.interned_strings_buffer=8
opcache.max_accelerated_files=10000
opcache.use_cwd=1
opcache.validate_timestamps=1
opcache.revalidate_freq=5
opcache.enable_file_override=0
opcache.dups_fix=1

Phần 2: Cấu hình httpd-xampp.conf
Truy cập vào: www.apachelounge.com
Tìm và tải về phiên bản mod_fcgid mới nhất (lưu ý lựa chọn 32 hay 64 bit, thông thường đều là 64 bit).
Ví dụ tải về tập tin sau: mod_fcgid-2.3.10-win64-VS16.zip
Giải nén file vừa tải về, tìm copy duy nhất file mod_fcgid.so và đem vào thư mục C:\xampp\apache\modules

Mở XAPP Control Panel -> Tại mục Apache -> Chọn Config -> Chọn Apache (httpd-xampp.conf) -> Tập tin httpd-xampp.conf sẽ được mở ra.
Tìm và xóa bỏ đoạn code sau:
Mã:
LoadModule php7_module "C:/Apps/xampp/php/php7apache2_4.dll"
<FilesMatch "\.php$">
  SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>
<FilesMatch "\.phps$">
  SetHandler application/x-httpd-php-source
</FilesMatch>
Thêm vào ngay bên dưới phần bị xóa bỏ đoạn code sau:
Mã:
#
# PHP-Module setup
#
LoadFile "C:/xampp/php/php7ts.dll"
LoadFile "C:/xampp/php/libpq.dll"
LoadModule fcgid_module modules/mod_fcgid.so
<IfModule fcgid_module>
  FcgidInitialEnv PATH "C:/xampp/php"
  FcgidInitialEnv SystemRoot "C:/Windows"
  FcgidInitialEnv SystemDrive "C:"
  FcgidInitialEnv TEMP "C:/xampp/tmp"
  FcgidInitialEnv TMP "C:/xampp/tmp"
  FcgidInitialEnv windir "C:/windows"
  FcgidIOTimeout 64
  FcgidConnectTimeout 16
  FcgidMaxRequestsPerProcess 1000
  FcgidMaxProcesses 3
  FcgidMaxRequestLen 8131072
  # Location php.ini:
  FcgidInitialEnv PHPRC "C:/xampp/php"
  FcgidInitialEnv PHP_FCGI_MAX_REQUESTS 1000
  <Files ~ "\.php$">
    Options Indexes FollowSymLinks ExecCGI
    AddHandler fcgid-script .php
    FcgidWrapper "C:/xampp/php/php-cgi.exe" .php
  </Files>
</IfModule>
  Alias /phpmyadmin "C:/xampp/phpMyAdmin/"
  <Directory "C:/xampp/phpMyAdmin">
    # add this option allow FastCGI
    Options ExecCGI
    AllowOverride AuthConfig
    Require local
    ErrorDocument 403 /error/XAMPP_FORBIDDEN.html.var
  </Directory>
Lưu ý thay thế C:/xampp/ thành đường dẫn đến thư mục cài đặt XAMPP trên máy tính của bạn.

Phần 3: Cấu hình my.ini
Mở XAPP Control Panel -> Tại mục MySQL-> Chọn Config -> Chọn my.ini -> Tập tin my.ini sẽ được mở ra.
Tìm và thay thế các thông số cài đặt sau:
Mã:
key_buffer = 64M
max_allowed_packet = 16M
sort_buffer_size = 2M
net_buffer_length = 2M
read_buffer_size = 2M
read_rnd_buffer_size = 64M
myisam_sort_buffer_size = 8M
innodb_buffer_pool_size = 64M
innodb_log_file_size = 10M
innodb_log_buffer_size = 64M
innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
innodb_lock_wait_timeout = 180

Xong, bây giờ lưu mọi thứ lại và khởi động lại các dịch vụ của XAMPP sau đó xem tốc độ đã được cải thiện chưa nhé.
 
Sửa lần cuối:
Top Dưới